Allotjament

Sol·licitud d'allotjament

 

D’acord amb el conveni marc de col·laboració subscrit entre el Parlament de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona per a la projecció institucional del Parlament en els àmbits educatiu i universitari, les diputacions corresponents es faran càrrec de les despeses d’allotjament a Barcelona, durant els dies en què es fa el curs de la Setmana del Parlament Universitari, dels alumnes que n’acreditin la necessitat.

L’allotjament es farà a la Residència Universtitària La Ciutadella (Resa), propera al Palau del Parlament, per un màxim de sis nits (del 15 al 21 de juliol).

Només es poden beneficiar d’aquests ajuts les persones que acreditin que estan empadronades en un municipi català de fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Per a sol·licitar l’ajut, s’ha d’enviar un correu electrònic a spu@parlament.cat amb les dades següents:

–Nom i cognoms

–Municipi d’empadronament (cal adjuntar una còpia actual del certificat d’empadronament)

–Dies per als quals se sol·licita l’ajut d’allotjament

Posteriorment, es demanarà als alumnes que facilitin les dades d’una targeta de crèdit, que servirà com a garantia en els casos següents:

  • En el cas de baixa no notificada amb prou anticipació, l’alumne que hagi sol·licitat un ajut per a l’allotjament haurà de fer-se càrrec de les despeses corresponents a la reserva feta al seu nom.
  • En el cas que es faci ús de l’allotjament i no s'assisteixi al curs, l’alumne haurà de fer-se càrrec de les despeses corresponents a l’allotjament reservat.  

Si l’alumne fa ús de l’allotjament i assisteix al curs, no se li carregarà cap despesa i les dades de la targeta de crèdit seran esborrades.

Últimes notícies

 

Agenda

 

Xarxes socials